Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності у 2019 році1
(остаточні дані)

(тис.грн)

 

Код за
КВЕД-
2010

Січень

Січень–
лютий

Січень–
березень

Січень–
квітень

Січень–
травень

Січень–
червень

Січень–
липень

Січень–
серпень

Січень–
вересень

Січень–
жовтень

Січень–
листопад

Січень–грудень

тис.грн

у % до
всієї ре-
алізова-
ної про-
дукції

Промис-
ловість

B+C+D+Е

2325879,4

4877770,9

7592207,6

10307701,0

12863273,0

15290249,3

18241658,2

20529563,6

23025309,5

25604147,7

28036615,0

30574394,9

100,0

Добувна та
переробна
промис-
ловість

B+C

1198742,0

2744113,6

4475209,9

6476452,6

8290992,4

9878974,3

11808975,7

13181064,1

14866312,3

16839842,6

18323248,7

19888669,9

65,1

Добувна
промис-
ловість і
розроб-
лення
кар’єрів

B

5427,9

11258,0

28014,5

49263,4

80648,6

108308,2

135465,5

152200,1

175551,9

193838,4

205715,7

211930,1

0,7

Перероб-
на
ромис-
ловість

С

1193314,1

2732855,6

4447195,4

6427189,2

8210343,8

9770666,1

11673510,2

13028864,0

14690760,4

16646004,2

18117533,0

19676739,8

64,4

з неї

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вироб-
ництво
харчових
продуктів,
напоїв і
тютюнових
виробів

10-12

773723,9

1803789,0

2814896,9

4116264,0

5099818,7

5972983,9

7100038,6

7718314,8

8668647,0

9891404,6

10739053,9

11727286,3

38,4

текстиль-
не вироб-
ництво,
вироб-
ництво
одягу,
шкіри,
виробів
зі шкіри
та інших
матеріалів

13-15

4145,2

8390,7

13146,6

19174,8

28366,5

47013,9

51019,7

60148,4

69764,5

75707,1

85279,5

95675,8

0,3

виготов-
лення
виробів з
деревини,
вироб-
ництво
паперу
та полігра-
фічна
діяльність 

16-18

150327,4

337172,1

544854,6

751946,6

1060671,2

1257914,5

1486914,2

1714687,8

1925982,2

2161649,8

2356031,0

2542327,9

8,3

вироб-
ництво
коксу та
продуктів нафтопере-
роблення

19

вироб-
ництво
хімічних
речовин
і хімічної
продукції

20

8500,6

23359,3

46604,2

73539,9

100413,9

123787,8

151830,1

181249,3

208420,7

234258,1

254365,2

271481,5

0,9

вироб-
ництво
основних
фарма-
цевтичних
продуктів
і фарма-
цевтичних препаратів

21

к

к

к

44639,8

54983,7

66558,8

69119,8

73892,0

80849,6

90366,4

96042,2

99332,4

0,3

вироб-
ництво
гумових
і пластма-
сових
виробів,
іншої
неметалевої мінеральної продукції

22, 23

85672,6

218225,1

418544,9

645123,2

889730,8

1127902,4

1395735,4

1633472,0

1876182,2

2116790,1

2304849,7

2467087,2

8,1

металур-
гійне вироб-
ництво,
вироб-
ництво
готових
металевих
виробів,
крім
машин і
устатко-
вання

24, 25

40916,2

76715,1

146815,5

212067,7

290615,0

365492,7

443655,2

496572,8

534193,4

585742,9

640241,1

694532,4

2,3

машино-
будування,
крім ремонту
і монтажу
машин і
устатко-
вання

26-30

87135,1

180856,6

333879,4

448360,4

549261,9

650106,3

751872,9

897934,2

1043000,3

1161812,6

1291851,7

1402953,5

4,6

Постачання електро-
енергії,
газу,
пари
та конди-
ційова
ного
повітря

D

1095252,9

2068455,7

3018372,9

3698216,6

4399374,3

5199164,7

6176722,4

7044486,4

7808471,3

8371611,8

9279631,0

10210283,8

33,4

Водопоста-
чання;
каналі-
зація,
повод-
ження
з
відходами

Е

31884,5

65201,6

98624,8

133031,8

172906,3

212110,3

255960,1

304013,1

350525,9

392693,3

433735,3

475441,2

1,5

1 Інформація підготовлена за результатами державного статистичного спостереження "Економічні показники короткотермінової статистики промисловості". Дані за видами діяльності сформовані за однорідними продуктами відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (з урахуванням уточнень підприємств станом на кінець лютого 2020р.).
к – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.