Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень­–квітень 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
 за січень­–квітень 2021 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

13329698,1

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

7977604,3

59,8

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

44861,2

0,3

Переробна промисловість

С

7932743,1

59,5

з неї

 

   

виробництво харчових продуктів, напоїв і
тютюнових виробів

10-12

5492253,6

41,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

38920,3

0,3

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

667055,4

5,0

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

126878,6

0,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

700392,0

5,3

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

316469,2

2,4

машинобудування

26-30

501863,6

3,8

Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

D

5158829,8

38,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

193264,0

1,5

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.