Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень­–травень 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень­–травень 2021 року

 

Код за КВЕД- 2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

16228354,7

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

к

к

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

к

  Переробна промисловість

С

9762229,3

60,2

   з неї

 

   

   виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
   виробів

10-12

6620286,2

40,8

   текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
   виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

52436,5

0,3

   виготовлення виробів з деревини, виробництво
   паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

844624,5

5,2

   виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

   виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

162433,1

1,0

   виробництво основних фармацевтичних продуктів
   і фармацевтичних препаратів

21

к

к

   виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
   неметалевої мінеральної продукції

22, 23

923544,8

5,7

   металургійне виробництво, виробництво готових
   металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

408864,3

2,5

   машинобудування

26-30

628051,5

3,9

  Постачання електроенергії, газу, пари та 
  кондиційованого повітря

D

6154729,9

37,9

  Водопостачання; каналізація, поводження з
  відходами

Е

к

к

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.