Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень–червень 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
 за січень–червень 2021 року

 

Код за
КВЕД-
2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D

19552138,0

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

к

к

  Добувна промисловість і розроблення
  кар’єрів

B

к

к

  Переробна промисловість

С

12080644,1

61,8

  з неї

 

   

    виробництво харчових продуктів, напоїв і
    тютюнових виробів

10-12

8185743,0

41,9

    текстильне виробництво, виробництво одягу,
    шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

69001,8

0,4

    виготовлення виробів з деревини, виробництво
    паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1028932,2

5,3

    виробництво коксу та продуктів
    нафтоперероблення

19

    виробництво хімічних речовин і хімічної
    продукції

20

204214,2

1,0

    виробництво основних фармацевтичних
    продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

    виробництво гумових і пластмасових виробів,
    іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1198967,6

6,1

    металургійне виробництво, виробництво
    готових металевих виробів, крім машин і
    устатковання

24, 25

529302,0

2,7

    машинобудування

26-30

723163,6

3,7

 Постачання електроенергії, газу, пари та
кондиційованого повітря

D

7080213,3

36,2

 Водопостачання; каналізація, поводження
 з
відходами

Е

к

к

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.