Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень–липень 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень–липень 2021 року

 

Код за КВЕД-
2010

Обсяг реалізованої промислової продукції
(товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

22467334,2

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

к

к

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

к

Переробна промисловість

С

13651796,9

60,8

з неї

 

   

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

8941966,5

39,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

78420,9

0,4

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1198991,6

5,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

242386,1

1,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1527997,5

6,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

632769,2

2,8

машинобудування

26-30

835078,6

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8341437,0

37,1

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

к

к

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.