Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень­–серпень 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності  за січень­–серпень 2021 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

25322261,5

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

к

к

  Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

к

к

  Переробна промисловість

С

15166940,8

59,9

  з неї

 

   

  виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових
  виробів

10-12

9606794,2

37,9

  текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,
  виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

85984,8

0,3

  виготовлення виробів з деревини, виробництво
  паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1381495,0

5,5

  виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

  виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

287728,8

1,1

  виробництво основних фармацевтичних продуктів і
  фармацевтичних препаратів

21

к

к

  виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої
  неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1860411,6

7,4

  металургійне виробництво, виробництво готових
  металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

750969,2

3,0

  машинобудування

26-30

967831,2

3,8

 Постачання електроенергії, газу, пари та 
 кондиційованого повітря

D

9599623,8

37,9

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

к

к

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.