Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень­–вересень 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності
за січень­–вересень 2021 року

 

Код за
КВЕД-2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

28286825,8

100,0

 Добувна та переробна промисловість

B+C

17052671,7

60,3

 Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

159735,3

0,6

 Переробна промисловість

С

16892936,4

59,7

 з неї

 

   

  виробництво харчових продуктів, напоїв і
  тютюнових виробів

10-12

10360771,2

36,6

  текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри,  
  виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

214396,1

0,7

  виготовлення виробів з деревини, виробництво 
  паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

1577420,4

5,6

  виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

  виробництво хімічних речовин і хімічної родукції

20

329139,2

1,2

  виробництво основних фармацевтичних
  продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

  виробництво гумових і пластмасових виробів,
  іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2245981,4

7,9

  металургійне виробництво, виробництво
  готових металевих виробів, крім машин і
  устатковання

24, 25

812150,5

2,9

  машинобудування

26-30

1081245,3

3,8

 Постачання електроенергії, газу, пари та
 кондиційованого повітря

D

10753028,3

38,0

 Водопостачання; каналізація, поводження з
 відходами

Е

481125,8

1,7

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.