Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності за січень–листопад 2021 року

Обсяг реалізованої промислової продукції за видами діяльності  за січеньлистопад 2021 року

 

Код за КВЕД-
2010

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
без ПДВ та акцизу

тис.грн

у % до всієї
реалізованої
продукції

Промисловість

B+C+D+Е

36270734,9

100,0

Добувна та переробна промисловість

B+C

22168608,5

61,1

Добувна промисловість і розроблення кар’єрів

B

210139,9

0,6

Переробна промисловість

С

21958468,6

60,5

з неї

 

   

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

13642515,8

37,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

280636,1

0,8

виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність 

16-18

2007299,8

5,5

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

400933,4

1,1

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

к

к

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

2919446,1

8,1

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

1012338,4

2,8

машинобудування

26-30

1355344,5

3,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

13510788,9

37,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

Е

591337,5

1,6

к - Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності  статистичної  інформації.