Регламент Головного управління статистики у Херсонській області

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                      Наказ Головного управління
                                                                                                                                 статистики у Херсонській
                                                                                                      області
                                                                                                                      25.05.2017 81.

 

Регламент Головного управління статистики у Херсонській області

І. Загальні положення.

1. Цей Регламент встановлює порядок організації діяльності Головного управління статистики у Херсонській області (далі – Головне управління статистики), пов'язаної зі здійсненням його повноважень.
Головне управління статистики є місцевим органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Державною службою статистики України (Держстат). Головне управління статистики є спеціально уповноваженим місцевим органом виконавчої влади у галузі статистики.

2. Головне управління статистики у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Держстату, іншими актами законодавства,

3. Основні завдання Головного управління статистики визначені в Положенні про Головне управління статистики, затвердженому наказом Головного управління статистики від 30.09.2015 № 247.

4. Головне управління статистики у межах своїх повноважень на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку видає накази, організовує та контролює їх виконання.

5. Головне управління статистики під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами.

6. Діяльність Головного управління статистики є відкритою та прозорою, що забезпечується шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті, публікаціях у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Головного управління статистики.

7. Щорічно Головним управлінням статистики оприлюднюється звіт про результати його діяльності. Громадянам, представникам засобів масової інформації інформація про діяльність Головного управління статистики надається згідно з чинним законодавством.

II. Організація роботи Головного управління  статистики у Херсонській області

1. Планування роботи

1. З метою забезпечення узгодженості дій структурних підрозділів  Головного управління статистики, його відокремлених підрозділів, для забезпечення своєчасного виконання плану державних статистичних спостережень розробляється технологічна програма державних статистичних спостережень  Головного управління статистики.
Технологічна програма державних статистичних спостережень являє собою послідовний опис процедур, які здійснюються за кожним державним статистичним спостереженням і за роботами з виконання функціональних обов'язків і координації діяльності самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, його відокремлених підрозділів.

2. Головне управління статистики:

 1. у межах своєї компетенції організовує виконання довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень;
 2.  у межах своєї компетенції здійснює керівництво всіма роботами, пов'язаними з підготовкою переписів населення та сільськогосподарських переписів, забезпечує проведення таких переписів, оброблення, узагальнення, поширення і використання їх результатів;
 3.  подає інформацію Голові Держстату про виконання окремих пунктів довгострокових програм розвитку державної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень, виконання покладених на Головне управління статистики завдань, про усунення порушень і недоліків, виявлених під час проведення перевірок діяльності Головного управління статистики, його відокремлених підрозділів, а також про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.

3. Плани формуються відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності на основі пропозицій, наданих структурними підрозділами  Головного управління статистики та замовлень від користувачів статистичної інформації. Підготовка Планів на кожний наступний календарний рік регламентується наказом Головного управління статистики, яким затверджується структура Планів, вимоги щодо їх формування та встановлюються строки їх подання на розгляд колегії Головного управління статистики. Окремі розділи Планів розміщуються на офіційному веб-сайті Головного управління статистики для інформування громадськості.

4. Моніторинг виконання  річних планів Головного управління статистики здійснюється відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності за участю інших структурних підрозділів  Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів.

5. Ініційовані начальниками структурних підрозділів  Головного управління статистики, обґрунтовані та погоджені з начальником Головного управління статистики, першим заступником або заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень, зміни до річних планів, не пізніше ніж у десятиденний термін до закінчення запланованого строку виконання заходу, подаються відділу планування, координації та моніторингу статистичної діяльності. Зміни до річних планів подаються на розгляд колегії Головного управління статистики.

6. Після закінчення звітного року відділом планування, координації та моніторингу статистичної діяльності, за участю інших структурних підрозділів Головного управління статистики, готується звіт про виконання Плану, структура та порядок підготовки якого затверджується наказом Головного управління статистики. Розглянутий на засіданнях колегії Головного управління статистики звіт про виконання Плану в установленому порядку розміщується на офіційному веб-сайті Головного управління статистики для інформування громадськості. Інформація про виконання річних планів за напрямами роботи заслуховується на засіданнях колегії Головного управління статистики та оперативних нарадах.

2. Визначення повноважень керівництва та інших
працівників Головного управління статистики у Херсонській області

1. Повноваження начальника Головного управління статистики визначаються Положенням про Головне управління статистики.

2. Розподіл функціональних повноважень між начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступником начальника затверджується наказом начальника Головного управління, у якому визначаються:

 1.  перелік самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, а також його відокремлених підрозділів, діяльність яких спрямовується, координується та контролюється відповідно начальником Головного управління статистики, першим заступником і заступником начальника;
 2.  перелік функціональних повноважень, закріплених за першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики, що випливають із покладених на Головне управління статистики завдань і функцій;
 3.  порядок виконання функціональних повноважень першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики в разі відсутності одного з них.

3. Положення про  самостійний структурний підрозділ, яке розробляється керівником цього підрозділу, погоджується із головним спеціалістом-юрисконсультом, відділом управління персоналом та документального забезпечення, першим заступником та заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень і  затверджується наказом Головного управління статистики.
Положення про структурні підрозділи, що входять до складу самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються головним спеціалістом-юрисконсультом, відділом управління персоналом та документального забезпечення і затверджуються начальником Головного управління статистики.

4. Посадові обов'язки керівників самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики, його відокремлених підрозділів визначаються в положеннях про ці структурні підрозділи. Обов'язки інших працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що розробляються згідно з Довідником типових професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби від 13.09.2011 №11 (зі змінами та доповненнями), положеннями про структурні підрозділи та затверджуються начальником Головного управління статистики.

3. Постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші
допоміжні органи

1. Колегія Головного управління статистики є дорадчим органом, утвореним для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Головного управління статистики, вироблення рекомендацій з питань формування та реалізації державної політики у галузі статистики, обговорення проектів нормативно-правових актів, стратегій, програм, розгляду інших питань.

2. Експертна комісія Головного управління статистики є дорадчим органом, який утворено з метою організації та проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності Головного управління статистики, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд державного архіву у Херсонській області; визначення переліку відомостей, які розробляються Головним управлінням статистики, містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, та яким надається гриф обмеження доступу „Для службового користування”.

3. Тендерний комітет Головного управління статистики є органом, який утворено для організації робіт щодо проведення торгів (тендерів) на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів Державного бюджету та інших коштів.

4. Головним управлінням статистики можуть бути утворені й інші консультативні, дорадчі та допоміжні органи, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

5. Кількісний і персональний склад консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і положення про їхню діяльність затверджуються наказами Головного управління статистики.

4. Управління персоналом та проходження державної служби

  1.  Організацію роботи з управління персоналом в Головному управлінні здійснює відділ управління персоналом та документального забезпечення відповідно до положення про нього.
  2.  Відділ управління персоналом та документального забезпечення відповідає за реалізацію державної політики з питань управління персоналом, добір персоналу, планування та організацію заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, а також виконує інші функції, передбачені законодавством.
  3.  Відділ управління персоналом та документального забезпечення у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Національного агентства України з питань державної служби, іншими актами законодавства України, цим Регламентом, наказами Держстату та Головного управління, відповідними рекомендаціями інших центральних органів виконавчої влади.
  4.  Прийняття осіб на роботу до Головного управління та їх звільнення здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу" та Кодексу законів про працю України.
  5.  Призначення на посади державної служби здійснюється за результатами конкурсу, крім випадків, передбачених Законом України "Про державну службу".
  6.  Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців у Головному управлінні регулюється Порядком проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246.
  7.  Рішення про призначення або про відмову в призначенні на посаду державної служби приймається за результатами спеціальної перевірки відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" та за результатами перевірки відповідно до Закону України "Про очищення влади".
  8.  Особа, яка вступає на посаду державної служби вперше, набуває статусу державного службовця з дня публічного складення нею Присяги державного службовця, а особа, яка призначається на посаду державної служби повторно - з дня призначення на посаду.
  9. З метою перевірки відповідності державного службовця займаній посаді при призначенні на посаду державної служби може встановлюватись випробування строком до шести місяців.
   При призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов'язковим.
  10. Присвоєння рангів державними службовцям Головного управління здійснюється відповідно до статті 39 Закону України "Про державну службу" та Порядку присвоєння рангів державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року № 306.
  11. Просування державного службовця по службі здійснюється з урахуванням професійної компетентності шляхом зайняття вищої посади за результатами конкурсу.
  12. З метою встановлення моральних норм професійної поведінки працівників органів державної статистики, формування довіри до них громадськості наказом Держстату затверджено Етичний кодекс працівників органів державної статистики.
  13. З метою здійснення контролю за якістю виконання посадових обов’язків, визначення рівня результативності та ефективності служби, а також планування професійного та особистісного розвитку, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Головного управління здійснюється оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.
   Оцінювання здійснюється щороку в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
  14. Державним службовцям Головного управління створюються умови для підвищення рівня професійної компетентності шляхом професійного навчання, яке проводиться постійно.
   Професійне навчання державних службовців проводиться за рахунок коштів державного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством, через систему підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації, зокрема в галузі знань "Публічне управління та адміністрування", у встановленому законодавством порядку в навчальних закладах, установах, організаціях незалежно від форми власності, які мають право надавати освітні послуги, у тому числі за кордоном.
   З метою підвищення рівня професійної компетентності державного службовця може проводитися його стажування з відривом від служби строком від одного до шести місяців на іншій посаді державної служби в іншому державному органі або за кордоном відповідно до законодавства.
  15. Тривалість робочого часу працівників Головного управління, розпорядок роботи, порядок обліку робочого часу та надання відпусток, порядок повідомлення працівниками про відсутність на роботі, умови і порядок перебування в Головному управлінні у вихідні, святкові та неробочі дні, а також після закінчення робочого часу, порядок доведення до відома працівників нормативно-правових актів, наказів (розпоряджень та доручень зі службових питань), порядок прийняття та передачі працівниками діловодства (справ і майна при звільненні) визначаються Правилами внутрішнього службового розпорядку Головного управління статистики у Херсонській області, затвердженими конференцією державних службовців Головного управління за поданням начальника Головного управління та первинної профспілкової організації Головного управління.
  16. За досягнення при виконанні завдань, покладених на органи державної статистики, багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі статистики до працівників можуть застосовуватись такі заохочення:
   • оголошення подяки державному службовцю;
   • нагородження грамотою Головного управління; дострокове присвоєння чергового рангу державного службовця;
   • відзначення відомчими заохочувальними відзнаками  Держстату;
   • представлення до нагородження урядовою відзнакою;
   • представлення до відзначення державною нагородою.

Подання щодо застосування заохочень до працівників подають у встановленому порядку на розгляд начальника Головного управління перший заступник і заступник начальника, керівники самостійних структурних підрозділів Головного управління за погодженням з першим заступником і заступником начальника Головного управління відповідно до розподілу функціональних повноважень.

     17. 3а невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків, порушення правил етичної поведінки та інше порушення службової  
           дисципліни працівники притягаються до дисциплінарної відповідальності.
           Засади дисциплінарної відповідальності державних службовців визначає Закон України "Про державну службу".
           Працівники Головного управління, які обіймають посади, що не віднесені до категорій посад державної служби, притягаються до   
           дисциплінарної відповідальності у порядку, визначеному Кодексом законів про працю України.

     18. Порядок входу і виходу з адміністративної будівлі Головного управління, охорони і збереження матеріальних цінностей здійснюється 
          відповідно до Правил пропускного режиму в адміністративну будівлю Головного управління статистики у Херсонській області,
          затверджених наказом начальника Головного управління.

ІІІ. Нормотворча діяльність

1. Нормотворча діяльність Головного управління статистики  провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства  та наказів Держстату.

2. Розроблення проекту нормативно-правового акта в Головному управлінні статистики  покладається на головного спеціаліста юрисконсульта відповідно до його компетенції. Для розроблення проекту нормативно-правового акта в Головному управлінні статистики може утворюватися робоча група відповідно до наказу.

3. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

1) проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що зумовлюють необхідність підготовки проекту;
2) визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

3) перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту;

4) перевіряється наявність або відсутність у проекті акта правил і процедур, що можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, а також ознаки дискримінації;

5) забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими державними органами та в разі потреби вносяться необхідні поправки;

6) вживаються заходи для усунення розбіжностей, зокрема, організовується та проводиться за участю заінтересованих державних органів влади, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

4. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд начальнику Головного управління статистики обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими самостійними структурними підрозділами, головним спеціалістом - юрисконсультом, першим заступником або  заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

5. Нормативно-правові акти, які зачіпають соціально-економічні, політичні, особисті та інші права, свободи й законні інтереси громадян, проголошені й гарантовані Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України,  а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, установлюють новий або змінюють, доповнюють чи скасовують існуючий організаційно-правовий механізм їх реалізації, мають міжвідомчий характер, підлягають у встановленому порядку державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.

ІV. Організація роботи з документами
та контролю виконання

1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства у Головному управлінні статистики у Херсонській області, затвердженої наказом Головного управління статистики від 20.03.2014 № 65 та розробленої відповідно до Типової інструкції з діловодства в територіальних органах державної статистики України, затвердженої наказом Державної служби статистики України від 14.02.2014 № 34.

2. Інструкція з діловодства у Головному управлінні статистики встановлює загальні положення щодо документування управлінської діяльності та організації роботи з документами у Головному управлінні статистики незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься  в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

3. Порядок організації електронного документообігу із застосуванням електронного цифрового підпису, роботи з електронними документами в діловодстві Головного управління статистики, здійснення діловодства стосовно документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, діловодства за зверненнями громадян, запитами на публічну інформацію, визначаються окремими нормативно-правовими актами.

4. Відповідальність за організацію ведення діловодства у Головному управлінні статистики несе начальник Головного управління.

5. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні документів, що розробляються на виконання завдань, визначених у законах України,  актах Президента України, постановах Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актах Кабінету Міністрів України, дорученнях Прем’єр-міністра України, актах Верховної Ради України та Ради міністрів Автономної Республіки Крим, центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також відповідей на запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад, кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України, погодження проектів нормативно-правових актів  відповідають перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

6. За зміст, якість підготовки та оформлення на належному рівні інших документів, а також організацію діловодства та зберігання документів у  структурних і відокремлених підрозділах Головного управління статистики відповідають їх керівники.

7. Організація діловодства у Головному управлінні статистики покладається на відділ управління персоналом та документального забезпечення (службу діловодства).
Відповідальність за організацію діловодства в структурних та відокремлених підрозділах Головного управління статистики покладається на керівників цих підрозділів.

8. До основних видів роботи з документами належать:

1) реєстрація вхідної кореспонденції;

2) робота з документами у структурних підрозділах;

3) підготовка документів для доповіді керівництву;

4) підготовка та узгодження  проектів нормативно-правових актів і актів організаційно-розпорядчого характеру;

5) організація виконання рішень Кабінету Міністрів України;

6) підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

7) завірення копій документів;

8) реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

9) організація та здійснення контролю за виконанням документів;

10) складення номенклатури та формування справ;

11) підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

12) ведення обліку та зберігання печаток і штампів Головного управління статистики.

9. Організація документообігу в разі застосування автоматизації діловодства повинна забезпечити сумісність традиційного й автоматизованого способів опрацювання з можливостями засобів автоматизації.

10. Контроль здійснюється за виконанням усіх зареєстрованих документів, у яких установлено завдання, а також виконання яких підлягає обов’язковому  контролю у Головному управлінні статистики, відповідно до Інструкції з діловодства.

11. Обов’язково контролюється виконання завдань, передбачених в актах державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та дорученнях вищих посадових осіб, надання відповідей на запита, звернення, а також кореспонденцію Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України розпорядчі документи та доручення керівництва  Держстату,  накази і доручення начальника Головного управління статистики, рішення колегії Держстату та колегії Головного управління статистики, запити на публічну інформацію.

12. Організацію контролю за виконанням завдань, визначених в актах державних органів та дорученнях вищих посадових осіб, здійснюють перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

13. Безпосередній контроль за виконанням документів у Головному управлінні статистики покладається на посадову особу служби діловодства.

14. У структурних  та відокремлених підрозділах Головного управління статистики безпосередній контроль за виконанням документів здійснює особа, відповідальна за ведення діловодства й архіву.

15. Інформація про результати виконання взятих на контроль документів узагальнюється  станом на перше число кожного місяця посадовою особою служби діловодства, яка відповідає за контроль, і подається керівництву  Головного управління статистики у вигляді зведень про виконання документів.

16. Питання режимно-секретної діяльності вирішуються відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю», Положення про режимно-секретний підрозділ та інших нормативно-правових актів щодо забезпечення режиму секретності.

V. Порядок проведення нарад

1. Загальні положення

1. Для вирішення питань, що виникають у повсякденній роботі Головного управління статистики, проводяться наради за участю керівників структурних підрозділів Головного управління статистики, а в разі необхідності залучаються керівники відокремлених підрозділів Головного управління статистики та інші особи.

2. Наради проводять начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики, а також керівники структурних підрозділів.

3. На наради можуть бути запрошені залежно від питання, яке вирішується, особи, без участі яких питання, що включені до порядку денного, не можуть бути розглянуті належним чином.

4. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ Головного управління статистики за компетенцією.

5. Питання про можливість присутності на засіданнях представників засобів масової інформації, використання присутніми кіно-, відео-, фото знімальної та звукозаписувальної техніки, радіотелефонного зв’язку вирішується начальником Головного управління за поданням посадової особи, яка проводить засідання.

6. Офіційна інформація про засідання надається засобам масової інформації  (у разі необхідності) сектором поширення інформації, комунікацій з користувачами та громадськістю на основі матеріалів самостійних структурних підрозділів Головного управління статистики.

2. Апаратні наради

1. Апаратні наради у разі необхідності проводяться за рішенням начальника Головного управління статистики або в разі його відсутності – першого заступника начальника Головного управління статистики.

2. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики та керівників структурних підрозділів Головного управління статистики, погоджених з першим заступником і заступником начальника Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень.

3. Проект порядку денного апаратної наради погоджує начальник Головного управління статистики та доводиться до відома першого заступника і заступника начальника Головного управління статистики за два дні до її проведення.

4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколами, що підписуються головуючим, і доводяться до відома учасників апаратної наради.

5. Підготовку, організацію проведення апаратних нарад здійснює відділ планування, координації та моніторингу статистичної діяльності.

3. Оперативні наради

1. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Головного управління статистики, начальник або його перший заступник і заступник відповідно до розподілу функціональних повноважень проводять оперативні наради.

2. З окремих питань основної діяльності оперативні наради проводяться керівниками структурних підрозділів Головного управління статистики.

3. Рішення, прийняті на оперативній нараді, за необхідності не пізніше ніж у дводенний строк оформлюються протоколом, що його підписує головуючий.

4. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ Головного управління статистики, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

4. Міжвідомчі наради

 1. Для вирішення питань міжвідомчого характеру керівництво Головного управління статистики відповідно до розподілу функціональних повноважень може приймати участь у діяльності міжвідомчих нарад, що розглядатимуть питання із залученням представників інших державних органів, науково-дослідних і громадських організацій тощо.

5. Семінари (семінар-наради), відеоконференції

1. З метою роз'яснення документів, проведення навчання та надання методичних консультацій для працівників самостійних структурних 
    підрозділів Головного управління статистики та його відокремлених підрозділів проводяться семінари, семінар-наради, відеоконференції (далі
    - семінари), у тому числі за потреби виїзні.

2. Організація проведення семінару (підготовка порядку денного, необхідних матеріалів переліку запрошених посадових осіб та відповідного  
    розпорядчого документа або доручення керівництва Головного управління статистики) покладається на самостійний структурний підрозділ
    Головного управління статистики, який ініціював його проведення, або обов'язок організації якого визначено положенням про відповідний  
    структурний підрозділ.

 3. У разі участі керівництва Головного управління статистики в семінарі відповідний пакет документів подається керівництву Головного
    управління статистики відповідальним структурним підрозділом Головного управління статистики за три робочі дні до дня проведення.

 4. Ведення протоколу забезпечується відповідальним самостійним структурним підрозділом Головного управління статистики.

VI. Взаємодія Головного управління статистики у Херсонській області з
іншими державними органами та органами місцевого самоврядування

 1. Головне управління статистики у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними
    органами, допоміжними органами і службами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, громадськими спілками,
    профспілками та організаціями роботодавців, а також з підприємствами, установами та організаціями.

 2. Головне управління статистики, з метою ефективної співпраці з державними органами, органами місцевого самоврядування, іншими
     юридичними особами:

  1. використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов'язану із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних;
  2. надає державним органам та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію в обсягах, за формами і в строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
  3. у межах своєї компетенції подає правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про державну статистику" посадових осіб та фізичних осіб-підприємців до відповідальності, передбаченої законом;
  4. забезпечує взаємодію інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, шляхом взаємного обміну інформацією, спрямованою на ефективне використання інформаційних ресурсів;
  5. здійснює проведення статистичних спостережень і надання послуг на платній основі відповідно до Положення про проведення статистичних спостережень та надання органами державної статистики послуг на платній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2000 року № 1659 (зі змінами);
  6. забезпечує виконання Головним управлінням статистики наказів та доручень Держстату з питань, що належать до сфери діяльності Головного управління статистики;
  7. здійснює відповідно до чинного законодавства інші заходи, пов'язані зі виконанням завдань, покладених на Головне управління статистики.

  3. Головне управління статистики розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від державних органів та  
      органів місцевого самоврядування, в межах своєї компетенції забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових актів, що
      готуються на рівні обласної державної адміністрації.

VII. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю

1. З метою організації ефективної взаємодії між Головним управлінням статистики, засобами масової інформації, громадськістю та іншими користувачами статистичної інформації Головне управління статистики забезпечує: проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю та користувачами статистичної інформації; організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів і перспектив розвитку державної статистики; проведення моніторингу громадської думки під час підготовки та виконання рішень Головного управління статистики; інформування громадськості та користувачів статистичної інформації про діяльність Головного управління статистики шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Головного управління статистики, проведення прес-конференцій,  прямих телефонних ліній, публікацій в засобах масової інформації статей, інтерв'ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про свою діяльність; проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження; організацію та проведення роз'яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у сфері статистики. організацію роботи щодо забезпечення статистичною інформацією користувачів відповідно до законодавства.

VІІІ . Організація роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації.
Розгляд запитів і звернень народних депутатів України.

1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Порядку особистого прийому громадян керівництвом Головного управління статистики, затвердженого наказом Головного управління статистики від  04.01.2016  № 2, інших актів законодавства.

2. Діловодство за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики ведеться окремо від інших видів діловодства згідно з Інструкцією з діловодства за зверненнями громадян у Головному управлінні статистики у Херсонській області, затвердженою наказом Головного управління від 06.12.2006 № 256 та розробленою відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у центральному апараті Держкомстату України, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.05.2004  № 347 та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348,  і покладається на службу діловодства. 

3. Особистий прийом громадян проводить начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики відповідно до Порядку особистого прийому та графіка прийому громадян, затверджених наказом Головного управління статистики від  04.01.2016  № 2.

4. У Головному управлінні статистики діє «гаряча телефонна лінія».

5. Участь у роботі «гарячої телефонної лінії» Головного управління статистики беруть начальник Головного управління статистики, перший заступник і заступник начальника Головного управління статистики згідно з графіком, який затверджено наказом Головного управління статистики від 15.02.2017 № 30.

6. Графік «гарячої телефонної лінії» оприлюднено на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

7. Депутатські запити і звернення розглядаються відповідно до Законів України «Про статус народного депутата України», «Про статус депутатів місцевих рад» та  Порядку розгляду запитів та звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад у Головному управлінні статистики у Херсонській області, затвердженого наказом Головного управління статистики від 14.01.2014 № 6 із змінами.

8. Порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка перебуває у володінні Головного управління статистики, та інформації, що становить суспільний інтерес, здійснюється відповідно до вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації", Указу Президента України від 05 травня 2011 року № 547 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації", постанови Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 "Питання виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації" в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади", постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 "Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію", Порядку складання, подання та розгляду запитів на публічну інформацію, розпорядником якої є Головне управління статистики, який затверджений наказом Держстату, та інших актів законодавства, які регламентують зазначене питання.

ІХ. Запобігання та виявлення корупції в Головному управлінні статистики у Херсонській області

1. Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про запобігання корупції", постанов Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2009 року № 1422 "Питання запобігання та виявлення корупції в органах виконавчої влади", від 04 вересня 2013 року № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції", а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-правовими актами. 

2. Головне управління статистики у Херсонській області у межах своєї компетенції забезпечує здійснення Антикорупційної програми, що повинна передбачати:

  1. виконання основних напрямків загальної відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері статистики, заходи з їх реалізації, а також з виконання антикорупційної стратегії та державної антикорупційної програми;
  2. оцінку корупційних ризиків у діяльності структурних та відокремлених підрозділів Головного управління статистики у Херсонській області, причини, що їх породжують та умови, що їм сприяють;
  3. заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків, осіб, відповідальних за їх виконання, строки та необхідні ресурси;
  4. навчання та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування;
  5. процедури щодо моніторингу, оцінки виконання та періодичного перегляду програм;
  6. інші спрямовані на запобігання корупційним правопорушенням заходи.