Структурні підрозділи ГУС

 

Управління збирання даних статистичних спостережень
та взаємодії з постачальниками даних

Начальник

 

 

 

Відділ збирання даних статистичних спостережень
та взаємодії з респондентами та ведення реєстру статистичних одиниць

Начальник

Дорошенко Наталія Миколаївна

 

Здійснює збір державної статистичної та фінансової звітності відповідно до Плану державних статистичних спостережень за принципом «Єдиного вікна», забезпечує своєчасність та повноту охоплення участі респондентів у державних статистичних спостереженнях, забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації), надає консультативну підтримку респондентам, бере участь у здійсненні моніторингу звітного навантаження на респондентів. Забезпечує ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) в регіоні, а також використання та актуалізацію його даних, надає користувачам інформацію з ЄДРПОУ.

                            Відділ реєстрації цін

Начальник

Роженко Ірина Сергіївна

 

Проводить спостереження за динамікою цін і тарифів на товари та послуги у торговельних мережах, на ринках та підприємствах сфери послуг, виконує розрахунки індивідуальних та зведених індексів споживчих цін, що є основними складовими для розрахунку індексу інфляції. Вивчає зміну цін виробників промислової продукції. Проводить спостереження за змінами цін на первинному та вторинному ринку житла.

Управління обробки даних короткотермінової статистики

Начальник

Куца Людмила Вікторівна

 

 

     Відділ обробки даних статистики виробництва та послуг

Начальник

Семенова Наталя Миколаївна

 

Здійснює обробку статистичної інформації у сфері статистики: будівельної діяльності (а саме, даних щодо прийняття в експлуатацію житлових та нежитлових будівель, обсягів виконаних будівельних робіт); нефінансових послуг; інформатики; транспорту; інноваційної діяльності промислових підприємств; наукової та науково-технічної діяльності підприємств.

Відділ обробки даних статистики торгівлі та енергетики

Начальник

Александрова Людмила Володимирівна

 

Здійснює обробку статистичної інформації у сфері енергетики (постачання та використання енергії, використання та запаси палива), оптової та роздрібної торгівлі, зовнішньої торгівлі товарами і послугами, інвестицій зовнішньо-економічної діяльності.

    Управління обробки даних структурної статистики

Начальник

Вустянська Алла Володимирівна

 

 
      Відділ обробки даних статистики фінансів підприємств

Начальник

Ковальова Олена Вікторівна

 

Здійснює обробку та узагальнення даних статистичних спостережень щодо фінансово-економічної діяльності підприємств (необоротні та оборотні активи, власний капітал, дебіторська та кредиторська заборгованість, фінансові результати, рівень рентабельності підприємств).

Відділ обробки даних структурних обстежень підприємств, статистики капітальних інвестицій та інновацій

Начальник

 

 

Здійснює обробку статистичної інформації у сфері структурної статистики та статистики капітальних інвестицій,      проводить обробку даних обстеження ділової активності підприємств щодо змін економічного стану підприємства та очікування перспектив.

Управління обробки даних статистики сільського господарства та навколишнього середовища

Начальник

Куракова Тетяна Володимирівна

 

 

Відділ обробки даних статистики виробництва продукції сільського господарства

Начальник

Побрус Світлана Володимирівна

 

Здійснює обробку даних статистичних спостережень щодо посівних, зібраних площ, валових зборів сільськогосподарських культур, фінансово–господарської діяльності сільськогосподарських підприємств (великих та середніх), фермерських господарств та малих підприємств, вивчає стан матеріально-технічної бази сільського господарства та обсяги внесення мінеральних та органічних добрив під урожай сільськогосподарських культур, проводить розрахунки валової продукції сільського господарства в постійних цінах.

Відділ обробки даних структурних обстежень у сільському господарстві
та статистики навколишнього середовища

Начальник

Шевчук Ірина Володимирівна

 

Здійснює обробку даних статистичних спостережень щодо вилову риби, кількості сільськогосподарських тварин та виробництва тваринницької продукції, надходження тваринницької продукції на переробні підприємства, зернових та олійних культур – на переробні та зберігаючі підприємства, відслідковує обсяги реалізації сільськогосподарської продукції та рівень цін на неї, проводить обробку даних вибіркових  обстежень домогосподарств населення щодо їх сільськогосподарської діяльності, здійснює статистичні спостереження за екологічним станом навколишнього природного середовища – надходженням забруднюючих речовин в атмосферне повітря, утворенням та поводженням з відходами, стану лісового та мисливського господарства та заходів щодо збереження лісів та природного різноманіття.

     Управління обробки даних демографічної та соціальної статистики

Начальник

Кроміна Тетяна Анатоліївна

 

 

            Відділ обробки даних статистики оплати праці

Начальник

Новаковська Оксана Петрівна 

 

Здійснює обробку даних державних статистичних спостережень з питань статистики праці, рівня заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), ефективності використання робочого часу, умов праці, стану укладання колективних договорів.

Відділ обробки даних статистики населення та соціальної статистики

Начальник

Солохіна Поліна Федорівна

 

Здійснює організацію проведення статистичних спостережень щодо демографічних процесів в області, а саме обробляє інформацію про чисельність, природний та міграційний рух населення, а також здійснює обробку даних державних статистичних спостережень з питань статистики освіти, туризму, населених пунктів та житла.

             Управління обстежень домогосподарств

Начальник

Соловова Ірина Григорівна

 

 

        Відділ з організації вибіркових обстежень населення

Начальник

Дудко Ольга Павлівна

 

Здійснює комплекс робіт щодо організаційного забезпечення проведення вибіркових обстежень населення (домогосподарств), що проводяться органами державної статистики на постійній основі: умов життя домогосподарств, робочої сили, сільськогосподарської діяльності населення; створення та ведення бази даних домогосподарств, що приймають участь в обстеженнях; формування вибіркових сукупностей домогосподарств для проведення вибіркових обстежень населення; координація роботи уніфікованої мережі фахівців з інтерв’ювання, організаційне забезпечення проведення додаткових тематичних опитувань населення, які проводяться органами державної статистики.

Відділ обробки даних обстеження умов життя домогосподарств

Начальник

Друшлякова Маргарита Володимирівна

 

Здійснює проведення обстеження домашніх господарств області щодо рівня їх життя, загальних характеристик домогосподарств (складу, житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, худоби і птиці та характеристики його членів: антропометричних даних, рівнів освіти, статусів зайнятості тощо), а також обробку, аналіз, збереження, захист  статистичних  даних результатів обстеження, що є основною інформаційною базою комплексного дослідження рівня матеріального добробуту різних соціальних груп населення.

Відділ обробки даних обстеження робочої сили та сільськогосподарської діяльності населення

Начальник

 

 

Здійснює проведення вибіркового обстеження населення з питань зайнятості та безробіття в області, а також обробку, аналіз, збереження, захист  первинних даних результатів обстеження робочої сили, на основі яких отримується інформація, що характеризує стан робочої сили на ринку праці області.

         Управління аналізу та поширення статистичних даних

Начальник

Зубко Ірина Сергіївна

 

 

                       Відділ аналізу статистичних даних

Начальник

Самойленко Олена Веніаминівна

 

Здійснює аналіз статистичних даних та підготовку статистичної інформації до поширення; аналіз статистичних спостережень на замовлення, здійснює підготовку статистичної інформації користувачам на платній основі.

              Відділ поширення інформації та зовнішніх комунікацій

Начальник

Раззуваєва Тетяна Миколаївна

 

Здійснює публікацію комплексних офіційних статистичних та інформаційно-аналітичних продуктів; інформаційне наповнення веб-сайту Головного управління статистики разом із структурними підрозділами; узагальнює та надає комплексні відповіді за запитами користувачів; надає місцевим органам державної влади та органам місцевого самоврядування комплексні статистичні публікації в обсягах, за формами і у терміни, визначені планом роботи Головного управління статистики, забезпечує відповідно до законодавства збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності. Оприлюднює інформацію у ЗМІ та на офіційному веб-сайті Головного управління. Опрацьовує і надає інформацію запитувачам щодо публічної інформації у встановлені законом терміни. Проводить оперативний моніторинг висвітлення в ЗМІ діяльності Головного управління, аналізує оприлюднені матеріали.

                   Управління інформаційних технологій

Начальник

Матвієнко Юрій Олексійович

 

 

             Відділ комп'ютерних мереж та телекомунікаційних систем

Начальник

Горішня Катерина Олександрівна

 

Забезпечує прийом та передачу статистичної та інших видів інформації, прийом електронної звітності електронними засобами зв’язку, модернізацію та оновлення WEB-сайту Головного управління статистики, зв’язок з іншими органами державної влади. Забезпечує функціонування системно-технічних засобів, наладку, впровадження, експлуатацію, підтримання працездатності локальної та корпоративної  мереж, інформаційно-телекомунікаційної системи. Виконує профілактику, моніторинг, модернізацію, ремонт і технічне обслуговування мережі, засобів зв’язку та обчислювальної техніки. Забезпечує виконання робіт з комплексного захисту інформації в Головному управлінні. 

         Відділ інформаційних систем та баз даних

Начальник

Єлізарова Тетяна Северинівна 

 

На основі впровадження та використання сучасних інформаційних технологій та техніки, програмних засобів та засобів зв’язку забезпечує автоматизовану обробку, зберігання та розповсюдження статистичної інформації. Здійснює впровадження і супровід програмного забезпечення та баз даних комплексів електронної обробки інформації статистичної та фінансової звітності, сучасних інформаційних технологій.

              Управління фінансово-господарського забезпечення

Начальник 

Вальчак Оксана Станіславівна

 

 

          Відділ фінансової та договірної роботи, бухгалтерського обліку та звітності

Начальник

Яковенко Анна Віталіївна

 

Здійснює планування та аналіз використання фінансових ресурсів, розробляє структуру та штатний розпис, забезпечує організацію здійснення процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів), складання та подання звітності, дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.

        Відділ адміністративно-господарської діяльності

Начальник

Руснак Юрій Юрійович 

 

Забезпечує обслуговування і підтримання в належному стані матеріально-технічної бази Головного управління статистики, відповідає за протипожежну безпеку, охорону праці та техніку безпеки.

       Відділ управління персоналом та документального забезпечення

Начальник

Головченко Тетяна Володимирівна

 

Здійснює реалізацію державної політики з питань кадрової роботи та державної служби в Головному управлінні статистики, задовольняє потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання, проводить документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин. Забезпечує дотримання єдиного порядку документування управлінської діяльності та роботи з документами та ведення загального діловодства та діловодства за зверненнями громадян. Здійснює контроль за дотриманням термінів розгляду документів.

Головний спеціаліст-юрисконсульт

 

 

 

Організовує правову роботу, спрямовану на неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства та інших нормативних актів керівниками та працівниками Головного управління статистики під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представляє інтереси Головного управління статистики в судах.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції

   Дубровна Ірина Олександрівна

 

Здійснює підготовку, забезпечує та контролює здійснення заходів щодо запобігання корупції; надає методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства; бере участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері; проводить організаційну та роз’яснювальну роботу із запобігання, виявлення і протидії корупції; здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів.